Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach
Zarządzenie nr 5/2022

Zarządzenie Nr 5/2022

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie regulaminu udostępniania oraz ustalenia wysokości opłat wynajmu obiektów Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na terenie Gminy Boleszkowice.

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz §14 Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

 

zarządzam co następuje:

  § 1

Wprowadza się zmiany w Regulaminie udostępniania oraz ustalania wysokości opłat wynajmu obiektów Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na terenie Gminy  Boleszkowice, stanowiący załącznik niniejszego zarządzenia.

 § 2

Uchyla się zarządzenie Nr 2/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z dnia 04 kwietnia 2022 r. w sprawie regulaminu udostępniania oraz ustalenia wysokości opłat wynajmu obiektów Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na terenie Gminy Boleszkowice.

§ 3

Po zakończonym okresie grzewczym dodatkowe opłaty obejmujące opał zostają automatycznie zniesione.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2022

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej

w Boleszkowicach

z dnia 04 listopada 2022 r.

 

REGULAMIN

udostępniania oraz ustalenia wysokości opłat wynajmu obiektów
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
na terenie Gminy Boleszkowice

 

I     POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.       Obiektem Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, zwanym dalej obiektem GCKiBP,  w rozumieniu niniejszego regulaminu jest wyodrębnione pomieszczenie lub zespół pomieszczeń stanowiących zorganizowaną całość wraz z wyposażeniem znajdującym się wewnątrz, służący do zaspokajania zbiorowych i indywidulanych potrzeb kulturalno-edukacyjnych oraz rozrywkowych.

§2. Najemcą obiektu, zwanym dalej Najemcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba lub grupa osób podejmująca się organizacji wyżej określonych imprez.

§3. Najemcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zaś w przypadku grupy osób, wyżej wymienione wymagania musi spełniać przynajmniej jedna osoba.

§4. Wynajmującym obiekty jest Dyrektor działający w imieniu GCKiBP lub inna osoba bezpośrednio przez niego wskazana.

§5. Osobą odpowiedzialną za przekazanie i odbiór świetlicy jest opiekun świetlicy lub pracownik GCKiBP w Boleszkowicach.

§6. Użyte w niniejszym regulaminie słowa „decyzja” lub inne podobne, nie są decyzjami  w rozumieniu kodeksu postepowania administracyjnego i nie mają w tym wypadku zastosowania przepisy wyżej wymienionej ustawy.

 

II         ZASADY UDOSTEPNIANIA OBIEKTÓW GCKiBP

§7. W celu umożliwienia wynajęcia obiektów GCKiBP, Najemca zwraca się do Dyrektora GCKiBP z pisemnym wnioskiem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek powinien być złożony co najmniej 14 dni przed planowanym terminem imprezy, po uprzednim ustaleniu dostępności rezerwowanego obiektu.

Rozmowa telefoniczna nie jest traktowana jako wniosek o wynajem i ma ona jedynie charakter sondażowy dot. terminu i kosztów wynajmu.

Wniosek należy złożyć do Dyrektora GCKiBP lub podpisany scan wniosku przesłać na adres e-mail: gck@boleszkowice.pl

 

§8. Umowę z Najemcą podpisuje Dyrektor GCKiBP lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora – jako Wynajmujący. Umowa sporządzana jest w 2 jednakowych egzemplarzach i niezwłocznie przekazana Najemcy, załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§9. Najemca korzystający z wynajmowanych obiektów GCKiBP zobowiązany jest do:

 1. rozpoczynania i zakończania imprezy zgodnie z godzinami określonymi w umowie
 2. utrzymywania czystości w obiekcie
 3. przestrzegania przepisów bhp, p.poż. i porządkowych
 4. ponoszenia odpowiedzialności za osoby działające w imieniu Najemcy
 5. w zakresie czynności określonych umową najmu i niniejszego Regulaminu.

§10.1.  W przypadku uzyskania zgody na zorganizowanie imprezy w budynkach GCKiBP, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia, uszkodzenia sprzętu lub urządzeń oraz inne szkody w mieniu GCKiBP.

 1. W każdym przypadku udostepnienia obiektów GCKiBP Najemcy, Najemca po zakończeniu imprezy ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za stan przekazanych osobie upoważnionej pomieszczeń i wyposażenia. Pomieszczenia, wyposażenie oraz urządzenia Najemca jest zobowiązany oddać posprzątane i wyczyszczone.
 2. Przy każdorazowym przekazaniu świetlicy, opiekun świetlicy wraz z osobą na rzecz, której następuje przekazanie (najem) sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia. Strony podpisują stosowny protokół stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu. Czynność ta zostaje powtórzona  przy oddaniu obiektu.
 3. W przypadku niespełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2 osoba upoważniona może odmówić przyjęcia kluczy do obiektu GCKiBP i odbioru tego obiektu. W powyższej sytuacji Najemca będzie zobowiązany ponosić na rzecz GCKiBP koszty wynajmu według podwójnej stawki za każdą rozpoczętą dobę, zgodnie z odpłatnością za wynajem poszczególnych obiektów GCKiBP, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. W sytuacji, gdy Najemca korzystał ze zwolnienia z opłat, zobowiązany jest do zapłaty za korzystanie.
 4. Osoba przejmująca może również podjąć decyzję o odbiorze wynajmowanego przez Najemcę obiektu GCKiBP i obciążeniu Najemcę kosztami sprzątania obiektu.
 5. Dodatkowe opłaty z tytułu wydłużonych dni korzystania w celu sprzątnięcia obiektu GCKiBP lub opłaty za jego posprzątanie, Najemca wpłaca na konto GCKiBP w terminie określonym w wezwaniu. Opłaty te mogą być potrącone z kaucji.

§11      Na terenie obiektów GCKiBP obowiązują niżej wymienione zasady korzystania
z wynajmowanych obiektów:

 1. bezwzględny zakaz palenia tytoniu we wszystkich obiektach GCKiBP
 2. zakazuje się wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
 3. zakazuje się wprowadzania zwierząt do wynajmowanych pomieszczeń
 4. oraz inne zasady określone w Regulaminie obiektów GCKiBP znajdującym się w każdym z wynajmowanych obiektów.

§12      1. Za ład i porządek oraz bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach
w wynajmowanych obiektach odpowiedzialność ponosi wyłącznie Najemca.

            2. Z wyłączeniem zamkniętych imprez rodzinnych, Najemca będący Organizatorem imprezy ma obowiązek powiadomienia – we własnym zakresie – stosownych służb takich jak: policja, straż pożarna, informując o powyższym Wynajmującego.

 

III  ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA UDOSTEPNIENIE OBIEKTÓW GCKiBP

§13      1.Ustala się wysokość opłat za wynajem poszczególnych obiektów GCKiBP, zgodnie
            z załącznikiem nr 4  do Regulaminu:

 1. określone stawki są stawkami brutto
 2. podane stawki obejmują: wynajem, koszty eksploatacji: woda, ścieki, prąd, odpady komunalne
 3. stawki za ogrzewanie naliczane są osobno, jako dodatkowa opłata w sezonie jesienno- zimowym. Cena zawiera ilość zużytego opału oraz czas pracy palacza.

2.  Nie pobiera się opłat, o których mowa w ust. 1, za wynajem i korzystanie z wyposażenia obiektów GCKiBP przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje i stowarzyszenia działające w danej miejscowości w ramach zorganizowanych inicjatyw społecznych, w których uczestnictwo mieszkańców z terenu Gminy Boleszkowice jest całkowicie bezpłatne, tj. zebrania wiejskie, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, skierowane do społeczności lokalnej.

3. O pierwszeństwie wynajęcia obiektów GCKiBP przez osoby prywatne, firmy, organizacje, stowarzyszenia i inne nie wymienione decyduje kolejność określona datą złożonego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu z tym, że pierwszeństwo wynajęcia w związku z organizacją imprezy nieodpłatnej dla lokalnej społeczności zawsze posiada sołectwo.

§14.     1. Ustala się kaucje w związku z wynajmem obiektów GCKiBP, z wyjątkiem wynajmu w celach prezentacji w wymiarze godzinnym: dla wszystkich obiektów GCKiBP w kwocie – 200,00 zł.

 

            2. Kaucje określone w ust. 1 podlegają zwrotowi na rzecz Najemcy niezwłocznie po dostarczeniu do dyrektora GCKiBP protokołu zdawczo-odbiorczego z adnotacją osoby przejmującej, z której będzie wynikało, że nie zgłaszają uwag, co do stanu odebranego obiektu, w terminie 7 dni od dostarczenia protokołu na konto Najemcy, z którego zostały wpłacone.

            3. W przypadku stwierdzenia zniszczeń Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia powstałych usterek i ich naprawy, bądź w przypadku znacznego uszkodzenia urządzeń –ich wymiany.

 

§15.     Na wniosek wynajmującego (Sołectwo, Organizacje pozarządowe, Stowarzyszenia), Dyrektor GCKiBP w Boleszkowicach, może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem świetlicy, jeżeli dochód uzyskany z organizowanej imprezy okolicznościowej przeznaczony zostanie na działalność statutową sołectwa. W takim przypadku sołectwo, organizacja pozarządowa, stowarzyszenie musi udokumentować poniesienie takiego wydatku w postaci faktury, rachunku który musi być tożsamy z uzyskanym dochodem z imprezy. Dyrektor GCKiBP w Boleszkowicach, może również obniżyć lub zwolnić z opłaty za wynajem dla osób, które w sposób szczególny udzielają się społecznie na rzecz lokalnej społeczności oraz pracowników GCKiBP. Zwolnienie z opłaty nie dotyczy organizacji zabawy Sylwestrowej, za wyjątkiem, gdy w uzasadnionym przypadku Dyrektor GCKiBP zdecyduje się o odstąpieniu od pobierania opłaty.

 

            IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16.     Uzyskanie zgody na wynajem obiektów GCKiBP w celu przeprowadzenia imprezy określonego rodzaju zgodnie z wnioskiem nie stanowi potwierdzenia przeznaczenia obiektów GCKiBP jako spełniających przepisami prawa wymagania do przeprowadzenia danego rodzaju imprezy.

§17.     Dyrektor GCKiBP zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania obiektów GCKiBP,     w zakresie określonym niniejszym regulaminem i umową z najemcą. 

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

                                                                               Boleszkowice dnia ………………………

 

(imię i nazwisko)

…………………………………

(adres)

………………………………..

                                                                                            Do Dyrektora Gminnego Centrum ………………………………                                       Kultury i Biblioteki Publicznej

(numer telefonu)                                                                 w Boleszkowicach

 

 

 

Zwracam się z prośbą o wynajęcie świetlicy wiejskiej w miejscowości ………………

 

Od dnia ………..…. Od godziny ………….. do dnia……..…… do godziny……………

 

w celu zorganizowania:      

                       

 • Spotkania rodzinnego tj. urodziny lub imieniny,*
 • Stypa*,
 • Przyjęcia komunijne, chrzciny,*
 • Wesela,*
 • Zabawy (m.in. sylwester zabawa andrzejkowa, karnawałowa),*
 • Spotkanie handlowe, szkolenia*
 • Zebranie wyborcze organizowane przez Komitety Wyborcze w okresie wyborów*

*(właściwe podkreślić)

"Jestem świadomy odpowiedzialności  za złożenie fałszywego oświadczenia.".

 

                                                                                                                  

                                                                               ………………………………………………

                                                                                                                           (podpis)

 

 

 • Informujemy, iż wynajmy świetlic będą weryfikowane pod względem zgodności organizowanej imprezy, z danymi złożonymi w podaniu.

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

 

UMOWA NAJMU

Zawarta w dniu  ……………………w Boleszkowicach pomiędzy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteką Publiczną w Boleszkowicach reprezentowanym przez ………………………………… zwanym dalej „Wynajmującym”,

a  Panią/Panem ……………………………..zam. .………………………………….……, seria i nr dowodu osobistego …………  wydany przez…………………………………...,  zwanym dalej „Najemcą”.

§1

Na podstawie zarządzenia nr 4/2022 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej z dnia 03 listopada 2022 r., ustalającego zasady udostępniania oraz ustalania wysokości opłat wynajmu obiektów Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na terenie Gminy Boleszkowice, na wniosek o udostępnienie świetlicy wiejskiej w ……………. z dnia……………………….. udostępnia się obiekt GCKiBP w m. ………………………..... od dnia……………. od godz. …………….. do dnia …………………. do godz. ……………. w celu organizacji ……………………………………..

§2

Najemca, zobowiązuje się do przestrzegania porządku oraz przepisów bezpieczeństwa i porządku publicznego (w przypadku imprez masowych, typu: zabawa taneczna, Sylwester – zobowiązuje się do powiadomienia właściwej jednostki straży pożarnej i policji), przepisów sanitarnych i p.poż. w czasie organizacji imprezy/spotkania.

§3

Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa w okresie wynajmowanego obiektu jest Najemca. Ponosi on materialną, osobistą odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia lub straty mienia znajdującego się w wynajmowanym obiekcie, powstałe podczas określonego powyżej czasu wynajmu.

Wynajmujący zabrania wykorzystywania wynajmowanego lokalu do prowadzenia nielegalnej działalności w zakresie urządzania gier hazardowych.

§4

Najemca zobowiązuje się do wpłacenia należności w kwocie …………………. złotych za wynajem określonego powyżej obiektu oraz kaucji w wysokości 200,00 złotych w terminie 

7 dni od wystawienia faktury stanowiącej podstawę wpłaty należności.

 

Po protokólarnym odbiorze świetlicy i stwierdzeniu, że w wynajmowanym obiekcie nie zostały wyrządzone żadne szkody, kaucja zostanie zwrócona w terminie 7 dni na konto, z którego została wpłacona. W przypadku uchylania się od obowiązku zwolnienia i zwrotu wynajmowanego obiektu po wygaśnięciu umowy najmu, naliczana zostanie opłata w wysokości trzykrotnej stawki określonej w umowie. Kaucja zostaje wówczas naliczona na poczet podwyższonej opłaty.

                                                                         §5

Podpisanie niniejszej umowy jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Najemcę z Regulaminem udostępniania oraz ustalania wysokości opłat wynajmu obiektów Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej na terenie Gminy Boleszkowice i z jego przestrzeganiem.

§6

Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla wynajmującego i jeden dla najemcy. 

 

 

 

 

NAJEMCA                                                                            WYNAJMUJĄCY

                                                 

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

Spisany dnia…………………..………. w sprawie przekazania obiektu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej, w miejscowości Boleszkowice wraz z wyposażeniem.

 

Podstawą do przekazania - przejęcia jest umowa najmu obiektu w miejscowości…………………….. z dnia ……………...zawarta w Boleszkowicach.

 

2. Strony potwierdzają, że:

Stan techniczny lokalu: bez zastrzeżeń – zastrzeżenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Stan techniczny wyposażenia i urządzeń: bez zastrzeżeń – zastrzeżenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne ustalenia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

……………………..                                                       ………………………………

    podpis najemcy                                                               podpis osoby przejmującej

 

 

Załącznik Nr 4 do Regulaminu

 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM

OBIEKTÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W BOLESZKOWICACH

 

 

 

 1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach jest właścicielem świetlic wiejskich i ponosi koszty ich utrzymania w zakresie:
 1. remontów i modernizacji;
 2. dostawy energii elektrycznej, wody, opłaty za ścieki, opróżnianie zbiorników bezodpływowych, wywozu odpadów komunalnych.

 

 1. Opłaty za wynajem świetlic stanowią dochód Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w  Boleszkowicach.

 

 1. Czynsz za wynajem świetlic w miejscowościach:

 

Boleszkowice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin, Reczyce, Wysoka, Chlewice wynosi :

 

 1. spotkania rodzinne tj. urodziny, imieniny, 18-ste urodziny 600,00 zł (3 doby)
 2. stypa- 300,00 zł (1 doba)
 3. przyjęcia komunijne, chrzciny - 600,00 zł (3 doby)
 4. wesela – 1 000,00 zł (3 doby)
 5. zabawy m.in. sylwester, zabawa andrzejkowa, karnawałowa (Kaleńsko 500,00 zł), pozostałe świetlice 800,00 zł (3 doby)
 6. spotkania handlowe, szkolenia- 300,00 zł, (do 5 godzin)
 7. zebrania wyborcze organizowane przez Komitety Wyborcze w okresie wyborów - 200,00 zł (do 5 godzin)

 

 1. Dodatkowa opłata dotycząca ogrzewania obiektów GCKiBP w okresie jesienno- zimowym, pobierana przy wynajmie niezależnie od rodzaju imprezy, obejmująca wszystkie świetlice.
 1. 500 zł

             

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 331
Wprowadzony przez: Sylwia Pelczarska
Data opublikowania: 2022-11-04 08:09:46
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-11-04 08:13:51 Sylwia Pelczarska
Publikacja artykułu