Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach
Zarządzenie nr 4/2022

 

Zarządzenie Nr 4/2022

Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

z dnia 24 października 2022 r.

 

w sprawie regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Gminnego Centrum Kultury

i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach.

 

Na podstawie art. 772 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w  sprawie wynagrodzenia pracowników kultury (Dz.U. 2015 poz. 1798) zarządzam co następuje:

 § 1

Wprowadza się Regulamin Wynagrodzenia Pracowników Gminnego Centrum Kultury

i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                                                     § 2

Traci moc zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach z dnia 10 września 2015 r. w sprawie utworzenia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach.

                                                                                                    § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

 

 

                         Rozdział I

             Postanowienia wstępne

§1

Regulamin określa zasady i warunki przyznawania wynagrodzenia za pracę oraz pozostałych świadczeń związanych z pracą w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w

Boleszkowicach, zwanym dalej jako „GCKiBP".

§2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Pracodawcy - należy rozumieć przez to Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach,
 2. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Wynagradzania Pracowników,
 3. Pracowniku - należy rozumieć przez to osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w GCKiBP.
 1. Dyrektorze GCKiBP - należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach,
 1. Organizatorze - Wójcie Gminy Boleszkowice.

§3

 1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w GCKiBP w Boleszkowicach bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i wymiar czasu pracy, z wyjątkiem dyrektora.
 2. Regulamin Wynagradzania podaje się do wiadomości każdego przyjmowanego do pracy pracownika.

 

                           Rozdział II

           Wynagrodzenie za pracę

§4

 1. Pracownicy otrzymują wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanego stanowiska.
 1. Wynagrodzenie otrzymywane za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od najniższego określanego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.
 2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonania pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa tak stanowią.
 3. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje

wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

 1. Tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 1. Tabelę zaszeregowania stanowisk pracy oraz dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu

     §5

1. Poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownikowi na zasadach określonych przepisami prawa przysługują lub mogą być wypłacone dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą, do których należą;

 1. dodatek za wieloletnią pracę;
 2. dodatek funkcyjny;
 3. nagroda jubileuszowa;
 4. odprawa emerytalno- rentowa;
 5. nagroda uznaniowa;
 6. nagroda roczna;
 7. dodatek za dodatkowe czynności, w szczególności za sprzątanie pomieszczeń (dodatek specjalny).

§6

1. Pracownikom przysługuje  dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzrastający 1% za każdy następny rok do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i dalszych latach pracy.

2,  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

3.  Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia za pracę począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki,
jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca oraz za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

§7

 1. Pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:
 1. 75% miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy
 2. 100% miesięcznego wynagrodzenia po 25 latach pracy
 3. 150%o miesięcznego wynagrodzenia po 30 latach pracy
 4. 200%. miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy
 5. 200% miesięcznego wynagrodzenia po 35 latach pracy
 6. 300% miesięcznego wynagrodzenia po 40 latach pracy

wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

 1. Do okresu uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 1. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
 2. Jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej nagrody.
 1. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu do niej prawa.
 2. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeśli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do tej nagrody.

§8

1.   Pracownikom spełniającym warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, których stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna (odprawa emerytalno-rentowa) w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeśli pracownik był  zatrudniony krócej niż 15 lat;
 2. dwumiesięcznego wy nagrodzenia - jeśli pracownik zatrudniony był co najmniej 15 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
 1. Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
 2. Jeśli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej jest udokumentowanie przez pracownika prawa do tej odprawy.
 3. Okresy pracy i inne okresy uprawniające do odprawy ustala się według zasad obowiązujących przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę.
 4. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabywać do niej prawa.

§9

1. Pracownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedzielę lub w święta.

§10

1. Wynagrodzenie płatne jest z dołu do 27. dnia każdego miesiąca na konta osobiste pracowników.

 1. Jeżeli 27. dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie jest wypłacane w poprzedzającym dniu roboczym.
 2. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy za pisemną zgodą pracownika.

§11

1. W Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Boleszkowicach tworzy się fundusz nagród w wysokości do 3% środków na wynagrodzenia osobowe, który pozostaje w dyspozycji Dyrektora. Nagroda ma charakter uznaniowy i jej przyznanie uzależnione jest od oceny pracodawcy. Fundusz nagród, może być podwyższany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. Pracownikom może zostać wypłacona nagroda na Dzień Działacza Kultury w ramach posiadanych środków na fundusz płac.

§12

1. Pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach po przepracowaniu w danym roku co najmniej półrocznego okresu zaliczanego do okresu zatrudnienia otrzymują „nagrodę roczną" wysokości do 8,5% ich rocznych zarobków, uwzględniając składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

                    Rozdział III

             Przepisy końcowe

§13

 1. Coroczna podwyżka stawek wynagradzania pracowników nie powinna być niższa, niż ogłoszona w ustawie budżetowej na dany rok.

§14

 1. Regulamin może być przez pracodawcę zmieniony lub uzupełniony w tym samym trybie w jaki został ustanowiony lub poprzez wprowadzenie nowego regulaminu. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu wprowadzane będą Zarządzeniem Dyrektora po podaniu do wiadomości pracownikom.

3. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania określonych stanowisk w GCKIBP regulują przepisy prawa.

 

 

 

 


 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 306
Wprowadzony przez: Sylwia Pelczarska
Data opublikowania: 2022-10-28 09:09:44
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-10-28 09:21:49 Sylwia Pelczarska
Publikacja artykułu