Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach za rok 2021

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach za rok 2021.

Sprawozdanie dotyczy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej z siedzibą w Boleszkowicach, przy ulicy Poznańska 19a, który działa na podstawie:

 • Uchwała Nr III/12/2015 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą "Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach";
 • Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.);
 • Wpisu do Rejestru Instytucji Kultury;
 • Statutu Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach.

Instytucja powołana jest na czas nieokreślony. Organizatorem jest Gmina Boleszkowice, a bezpośredni nadzór sprawuje Wójt Gminy. W skład Centrum Kultury wchodzą:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Boleszkowicach,
 • Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach,
 • Punkt biblioteczny w miejscowości: Namyślin,
 • Świetlice wiejskie (Namyślin, Reczyce, Gudzisz, Wysoka, Chwarszczany, Kaleńsko, Chlewice).

Celem Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach jest wielokierunkowa działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Boleszkowice a w szczególności:

 • propagowanie kultury i tradycji regionu,
 • organizacja imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, 
 • organizacja przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny, 
 • organizacja i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań, 
 • wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, 
 • wspieranie i promocja regionalnego rękodzieła, sztuki i folkloru, 
 • wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym, 
 • inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży, 
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowo-wychowawczymi w zakresie rozwoju kultury,
 • prowadzenie działalności dydaktyczno-informatycznej, 
 • organizacja szkoleń, konferencji i seminariów,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 • wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji,
 •  sprawowanie nadzoru nad filią,
 •  organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

Działalność Centrum Kultury finansowana jest ze środków publicznych   w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej budżetu gminy, funduszy celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł. Dotacja podmiotowa przekazywana jest na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych.

Sprawozdanie którego dotyczy informacja obejmuje okres od   01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Centrum Kultury w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie stwierdzono istotnych zagrożeń w tym zakresie.

Centrum Kultury sporządza sprawozdania finansowe, na które składają się:

 • Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 • Bilans,
 • Informacja dodatkowa.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie zapisów ksiąg rachunkowych  zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej. W bilansie ujmuje się  je w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie umarza się książki i inne zbiory biblioteczne.

W okresie sprawozdawczym jednostka posiadała środki  trwałe na kwotę 2.107.500,62  z czego umorzono  ogółem na kwotę 842.203,76 zł, natomiast nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3.500 zł, oraz gruntów użytkowanych wieczyście.

Na dzień 31.12.2021 r.  jednostka posiadała zobowiązania krótkoterminowe:

 • z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne – 3.433,21 zł,
 • z tytułu wynagrodzeń – 16.845,99 zł.
 • zobowiązania wobec budżetów – 195,00 zł

Zobowiązania te zostały uregulowane w miesiącu styczniu.

Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 3,(875) etaty.

Organ zarządzający nie posiada innych informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy instytucji kultury.

 

Boleszkowice, dnia 23.03.2022 r.

 

…Agnieszka Kunisz…                                                                             …Sylwia Pelczarska…

       ( Księgowy)                                                                                           (Dyrektor GCKIBP)

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 

GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOLESZKOWICACH

 

Rachunek zysków i strat

jednostki (wariant porównawczy)
 

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Adresat

 

 

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

 

Numer identyfikacyjny REGON

362417768

wysłać bez pisma przewodniego

 

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

349.341,00

470.054,40

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

 

 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

 

 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

 

 

V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

336.000,00

445.854,40

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

13.341,00

24.200,00

B. Koszty działalności operacyjnej

405.204,00

503.724,21

I. Amortyzacja

49.203,54

48.874,40

II. Zużycie materiałów i energii

54.851,45

72.915,58

III. Usługi obce

21.887,53

29.233,95

IV. Podatki i opłaty

67,23

0

V. Wynagrodzenia

233.452,75

295.379,59

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników

45.336,16

57.054,47

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

405,34

266,22

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

 

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

 

 

X. Pozostałe obciążenia

 

 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

-55.863,00

-33.669,81

D. Pozostałe przychody operacyjne

 

 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

 

 

II. Dotacje

 

 

III. Inne przychody operacyjne

 

 

E. Pozostałe koszty operacyjne

 

 

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów  jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

 

 

II. Pozostałe koszty operacyjne

 

 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-55.863,00

-33.669,81

G. Przychody finansowe

 

 

I. Dywidendy i udziały w zyskach

 

 

II. Odsetki

 

 

III. Inne

 

 

H. Koszty finansowe

 

 

I. Odsetki

 

 

II. Inne

 

 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-55.863,00

-33.669,81

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)

 

 

I. Zyski nadzwyczajne

 

 

II. Straty nadzwyczajne

 

 

K. Zysk (strata) brutto (I ą J)

-55.863,00

-33.669,81

L. Podatek dochodowy

 

 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

 

 

N. Zysk (strata) netto (K - L - M)

-55.863,00

-33.669,81

 

 

 

                                         

                                                                                                                            Dyrektor

       ..Agnieszka Kunisz...                        ...23.03.2022.........                       ....Sylwia Pelczarska.....

          ( księgowy)                                 (rok, miesiąc, dzień)                          ( kierownik jednostki)

  

 

                                                                                                                                                                         

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINNE CENTRUM KULTURY BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BOLESZKOWICACH

 

 

Numer identyfikacyjny REGON

362417768

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

 

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

 

 

 

Adresat

 

 

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

 

 

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

A. Aktywa trwałe

1.344.735,41

1.265.296,86

A. Fundusz

1.328.797,95

1.264.563,99

I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

I. Fundusz jednostki

1.384.660,95

1.298.233,80

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1.344.735,41

1.265.296,86

 

-55.863,00

-33.669,81

1. Środki trwałe

1.344.735,41

1.265.296,86

1.1. Zysk netto (+)

 

 

1.1. Grunty

 

 

1.2. Strata netto (-)

55.863,00

33.669,81

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1.329.033,39

1.251.925,62

III. Nadwyżka środków obrotowych (-)

 

 

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

15.702,02

13.371,24

IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)

 

 

1.4. Środki transportu

 

 

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

1.5. Inne środki trwałe

 

 

VI. Inne

 

 

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

 

 

B. Fundusze celowe

 

 

3. Środki przekazane na poczet inwestycji

 

 

1.1. ..............

 

 

III. Należności długoterminowe

 

 

1.2. ..............

 

 

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

 

 

C. Zobowiązania długoterminowe

 

 

1.1. Akcje i udziały

 

 

D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne

18.964,07

20.474,20

1.2. Papiery wartościowe długoterminowe

 

 

I. Zobowiązania krótkoterminowe

 

 

1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

 

 

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

1.2. Zobowiązania wobec budżetów

 

195,00

B. Aktywa obrotowe

 

 

1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych

3.058,38

3.433,21

I. Zapasy

 

          

1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

15.905,69

16.845,99

1.1. Materiały

 

 

1.5. Pozostałe zobowiązania

 

 

1.2. Półprodukty i produkty w toku

 

 

1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

 

 

1.3. Produkty gotowe

 

 

1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

 

 

1.4. Towary

 

 

1.8. Rezerwy na zobowiązania

 

 

II. Należności krótkoterminowe

 

 

II. Fundusze specjalne

 

 

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług

 

 

1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

 

1.2. Należności od budżetów

 

 

1.2. Inne fundusze

 

 

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych

 

 

E. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

1.4. Pozostałe należności

 

 

I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

 

 

II. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

III. Środki pieniężne

3.026,61

19.741,33

F. Inne pasywa

 

 

1.1. Środki pieniężne w kasie

 

 

 

 

 

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

3.026,61

19.741,33

 

 

 

1.3. Inne środki pieniężne

 

 

 

 

 

IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe

 

 

 

 

 

V. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

 

 

 

C. Inne aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma aktywów

1.347.762,02

1.285.038,19

Suma pasywów

1.347.762,02

1.285.038,19

             

                                                                                                                                                                                              
A.  Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
B.  Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
  ...........................................................
  ...........................................................
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych – 842.203,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 235.896,83
4. Odpisy aktualizujące należności .-
5. ...........................................................
 

 

 

 


........Agnieszka Kunisz..                                         ......23,03,2022 r.....                          ...Sylwia Pelczarska....
      ( księgowy)                                                      (rok, miesiąc, dzień)                             (kierownik jednostki)


 

 

 

Zarządzenie Nr. 7/2022

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 23 marca 2022 r

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 z 2018., poz. 130) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 398)

Zarządzam co następuje :

§ 1.  Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury -  Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach za rok 2021.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Uzasadnienie

Do Zarządzenia nr 7/2022

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 23 marca 2022 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej za rok 2021.

Gminne Centrum Kultury i B iblioteka Publiczna w Boleszkowicach, jako samorządowa instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową za zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z art.. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury nie później, niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Z uwagi na zamknięcie roku 2020 i sporządzenie rocznych sprawozdań , Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia    15 lutego 1992 r. o podatku dochodowy, od osób prawnych oraz art. 53 ust. 1i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ma obowiązek złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz zarządzenie organu o zatwierdzeniu sprawozdań. Organem zatwierdzającym w przypadku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach jest Gmina Boleszkowice. Celem wywiązania się z obowiązków nałożonych ww. ustawami sporządzono zarządzenie o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2021.

 


 

 

 


 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 884
Wprowadzony przez: Sylwia Pelczarska
Data opublikowania: 2022-05-17 11:31:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-05-17 11:42:08 Sylwia Pelczarska
Publikacja artykułu
2022-05-17 11:40:44 Sylwia Pelczarska Publikacja artykułu