Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach
Szukaj w tym dziale:

STATUT

GMINNEGO CENTRUM KULTURY  I  BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W BOLESZKOWICACH

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i siedziba

 § 1. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach, zwane dalej Centrum Kultury działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa
i niniejszego Statutu.

 § 2. Organizatorem Centrum Kultury jest Gmina Boleszkowice.

 § 3. Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora.

 § 4. Centrum Kultury posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

 § 5. Nadzór nad działalnością Centrum Kultury sprawuje Wójt Gminy Boleszkowice.
 

 § 6. Organizator zapewnia Centrum Kultury warunki niezbędne do prowadzenia działalności i rozwoju oraz utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona.

 § 7. 1. Siedzibą Centrum Kultury jest miejscowość Boleszkowice.

       2. Terenem działania Centrum Kultury jest Gmina Boleszkowice.

       3. W skład Centrum Kultury wchodzą:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Boleszkowicach,
 2. Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach,
 3. Punkt biblioteczny w miejscowości: Namyślin,
 4. Świetlice wiejskie (Namyślin, Reczyce, Gudzisz, Wysoka, Chwarszczany, Kaleńsko, Chlewice – z chwilą dopuszczenia budynku do użytku publicznego).

4. Centrum Kultury używa pieczęci podłużnej o treści:

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach
ul. Poznańska 19 a ,74-407 Boleszkowice

 

Rozdział II

Zakres działalności, cele i zadania.

 § 8. Celem Centrum Kultury jest wielokierunkowa działalność
w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Boleszkowice.

 § 9. 1. Centrum Kultury realizuje cele poprzez:

 1. pod­trzy­my­wa­nie i upo­wszech­nia­nie tra­dy­cji lokalnej, na­ro­do­wej i pań­stwo­wej,
 2. pro­mo­cję pol­skie­go dzie­dzic­twa na­ro­do­we­go jako waż­ne­go ele­men­tu eu­ro­pej­skie­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go,
 3. edu­ka­cję kul­tu­ral­ną oraz kre­owa­nie za­in­te­re­so­wa­nia kul­tu­rą i sztu­ką,
 4. in­spi­ro­wa­nie i wspo­ma­ga­nie dzia­ła­ją­cych w sfe­rze kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go ru­chów spo­łecz­nych oraz or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych,
 5. pro­wa­dze­nie in­for­ma­cji kul­tu­ral­nej oraz prac ba­daw­czych i eks­perc­kich  w  za­kre­sie kul­tu­ry i dzie­dzic­twa na­ro­do­we­go oraz gro­ma­dze­nie, prze­twa­rza­nie i udo­stęp­nia­nie in­for­ma­cji o pro­ce­sach za­cho­dzą­cych w dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, szcze­gól­nie nad­zo­ro­wa­nej przez sa­mo­rzą­dy te­ry­to­rial­ne,
 6. po­zy­ski­wa­nie środ­ków po­za­bu­dże­to­wych z fun­du­szy kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych, w tym Unii Eu­ro­pej­skiej,
 7. stwa­rza­nie moż­li­wo­ści pod­wyż­sza­nia kwa­li­fi­ka­cji kadr zaj­mu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią kul­tu­ral­ną oraz wy­mia­nę do­świad­czeń w tym za­kre­sie,
 8. organizowanie konkursów,
 9. organizowanie spotkań z ludźmi kultury,
 10.   gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie  materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
 11.  pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,  opracowywanie materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 12. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 13. prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych,
 14. popularyzację książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa,
 15. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.                                                                                  

2. Zadania wymienione w ust. 1 Centrum Kultury realizuje poprzez:

 1.  organizowanie kół zainteresowań, klubów, amatorskich zespołów artystycznych – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej oraz zapewnienie jej właściwych warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry, niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć  i prezentacji osiągnięć,
 2. organizowanie imprez: rozrywkowych, okolicznościowych, spektakli, festynów, wystaw, odczytów, itp.,
 3. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,
 4. wypożyczanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich na miejscu
  z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych,
 5. prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej oraz podejmowanie działań kulturotwórczych, wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,
 6. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej i instruktorskiej,
 7. współpracę z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 8. prowadzenie, jako dodatkowej działalności gospodarczej, z której dochód w całości przeznaczony jest na działalność statutową.

§  10. Do zakresu działania Centrum Kultury  należy w szczególności:

1)  propagowanie kultury i tradycji regionu, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej,

2) organizacja imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych, 

3)  organizacja przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny, 

4) organizacja i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół zainteresowań, 

5) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, 

6) wspieranie i promocja regionalnego rękodzieła, sztuki i folkloru, 

7) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym, 

8) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców, 

9)  inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży, 

10) współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowo-wychowawczymi w zakresie rozwoju kultury,

11) prowadzenie działalności dydaktyczno-informatycznej, 

       12) organizacja szkoleń, konferencji i seminariów. 

§ 11. Do zakresu działania komórki organizacyjnej pn. Biblioteka Publiczna należy przede wszystkim:

 1. gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu oraz potrzeb uczniów miejscowych szkół i przedszkola,
 2. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu,
 3. wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
 4. organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom niepełnosprawnym,
 5. popularyzacja książki, czytelnictwa i innych dziedzin kultury,
 6. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
 8. współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz innymi instytucjami kultury w rozwoju potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
 9. wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji,
 10.  sprawowanie nadzoru nad filią, udzielanie jej personelowi pomocy organizacyjnej i merytorycznej,
 11. tworzenie i udostępnianie  baz danych katalogowych, bibliograficznych,
 12.  organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji     książki, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.

§  12.  Nadzór merytoryczny nad działalnością biblioteki sprawują: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Myśliborzu i Książnica Pomorska w Szczecinie.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§  13. 1.  Działalnością Centrum Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz oraz odpowiada za gospodarkę finansową Centrum Kultury.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Boleszkowice na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3.  Organizację wewnętrzną Centrum Kultury, określa regulamin  organizacyjny nadany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Organizatora.

4.  Pracowników Centrum Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor Centrum Kultury.

5. Zasady wynagradzania określa regulamin wynagradzania pracowników Centrum Kultury wprowadzony przez Dyrektora Centrum Kultury.

Rozdział IV

Majątek i finanse. Źródła finansowania.

 

§  14.  Działalność Centrum Kultury finansowana jest ze środków publicznych   w ramach otrzymanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej budżetu gminy, funduszy celowych, darowizn, przychodów          z odpłatnej działalności kulturalnej, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.

§ 15. Wysokość rocznej dotacji dla Centrum Kultury ustala Organizator.

§ 16. 1.  Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury jest roczny plan jego działalności, zatwierdzony przez Dyrektora Centrum Kultury, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Organizatora.

2. Dyrektor Centrum Kultury składa Wójtowi  Gminy Boleszkowice sprawozdanie finansowe w terminach i formach ustalonych przez Wójta Boleszkowic.

§  17. 1. Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z programem działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe, a w szczególności w zakresie:

 1. realizacji imprez zleconych,
 2. prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, naczyń stołowych;
 3. organizowania kursów, szkoleń, pokazów;
 4. prowadzenia działalności wydawniczej.

2. Z przychodów uzyskanych z działalności opisanej w ust. 1 Centrum  Kultury pokrywa koszt działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

Rozdział V

Zasady dokonywania zmian statutowych

 

§ 18.  Zmian w Statucie Centrum Kultury dokonuje Rada Gminy Boleszkowice w trybie właściwym do jego nadania.