Biuletyn Informacji Publicznej
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach

Wyników na stronę: 10 20 30

STYCZEŃ:

 1. Przywitanie Nowego Roku 2023.
 2. Spotkanie noworoczne emerytów- wieczorek integracyjny.
 3. 31. Finał WOŚP.

LUTY:

 1. Zajęcia feryjne w Gminie Boleszkowice.
 2. Zabawa karnawałowa.

MARZEC:

 1. Dzień Kobiet.
 2. Pierwszy Dzień Wiosny.

KWIECIEŃ:

 1. „Poczuj Wielkanocny klimat”- Kiermasz w Boleszkowicach
 2. Obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej.

MAJ:

 1. Obchody Majowe.
 2. Dzień Matki.
 3. XVIII Ogólnopolska Akcja Czytelnictwa bibliotek i bibliotekarzy.

CZERWIEC:

 1. „Wszystkie dzieci nasze są..”- Dzień Dziecka w Gminie      Boleszkowice.
 2. „Okaż kulturę, chroń naturę- dla owadów domki buduję”- realizacja projektu w ramach Programu Społecznik

LIPIEC:

 1. Wakacje z kulturą w GCKiBP w Boleszkowicach. 
 2. „Żyj bezpiecznie, zdrowo i na sportowo” Rodzinny rajd rowerowy
 3. Turniej Rycerski w Chwarszczanach.
 4. VI Biesiada Boleszkowicka „u Joli” i sąsiedzi ze wschodniej granicy- realizacja projektu w ramach Programu Społecznik

SIERPIEŃ:

 1. Akademia rękodzieła- Warsztaty.
 2. Eko dzień z COOLturą.
 3. Pożegnanie lata z „Coolturą”
 4. „Żyj bezpiecznie, zdrowo i na sportowo”- spływ kajakowy

WRZESIEŃ:

 1. Festyn Rodzinny w Boleszkowicach.
 2. Wernisaż „Ocalić od zapomnienia”.
 3. Święto Pieczonego Ziemniaka.

PAŹDZIERNIK:

 1. Dzień Seniora.
 2. Dzień z dynią.
 3. Udział Biblioteki w Ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK.

LISTOPAD:

 1. Obchody Święta Niepodległości współpraca ze szkołą.

GRUDZIEŃ:

 1. „Święta tuż, tuż…” warsztaty ozdób świątecznych.
 2. 2. VII Boleszkowicki Jarmark Bożonarodzeniowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 28/15

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 1 września 2015 r.

w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423) oraz § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dla prawidłowej realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), dotyczącego prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, określam wzory dokumentów dotyczących tego Rejestru:

 1. wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,
 2. wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia,
 3. odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia,
 4. odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wnioski o dokonanie zmian lub o wydanie urzędowo poświadczonych odpisów z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice, składa się wg wzorów dokumentów określonych w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 28/15

Wójta Gminy Boleszkowice

 

 

        ........................... , dnia ....................

    (miejscowość)

 

(imię i nazwisko/pełna nazwa instytucji)

 

 

(adres/siedziba)

 

Urząd Gminy Boleszkowice

ul. Słoneczna 24

74-407 Boleszkowice

 

 

WNIOSEK

o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie § 6 ust. 2-4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), wnoszę o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury dotyczących:

Do wniosku załączam dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian w rejestrze, tj.:

 

 

 

 

(pieczęć i czytelny podpis wnioskodawcy)

……………………….…………………...

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 28/15

Wójta Gminy Boleszkowice

 

 

(imię i nazwisko)

 

 

(adres)

                                                                                                                              Urząd Gminy Boleszkowice

                                                                                                                               Ul. Słoneczna 24

                                                                                                                                74-407 Boleszkowice

 

WNIOSEK

                    o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), wnoszę o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu pełnego/skróconego 1] z rejestru instytucji kultury.

 

Uzasadnienie:

 

 

Odpis proszę przesłać [2]:

 • na w/w adres,
 • elektronicznie na adres: ..................................... ,
 • odbiór osobisty.

Pisemne potwierdzenie odbioru.

Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się z .....................  stron/y.

 

 

 

                                                                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy)

 

[1]niepotrzebne skreślić.

Odpis pełny - zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.

Odpis skrócony - zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia 28/15

Wójta Gminy Boleszkowice

 

 

         .......................... , dnia ......................

 

(pieczątka organizatora)
(Znak sprawy)...................................................

 

Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji

kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), wydaję na wniosek .........................................................................................................................................................

(pełna nazwa wnioskodawcy)

z dnia...........................   r. (data wpływu wniosku) pełny odpis z Rejestru Instytucji Kultury, zawierający treść wszystkich wpisów dokonanych w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice - .... (pełna nazwa instytucji kultury).

 

 

Lp.

Oznaczenie Instytucji Kultury

1.

Numer wpisu do rejestru

 

2.

Data wpisu, daty kolejnych zmian

 

3.

Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury

 

4.

Przedmiot działalności instytucji kultury

 

5.

Siedziba i adres instytucji kultury

 

6.

Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury

 

7.

Nazwa podmiotu z którym organizator wspólnie prowadzi instytucji kultury

 

8.

Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej

 

9.

Uwagi

 

10.

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

Lp.

Organizacja instytucji kultury

1.

Data wpisu, daty kolejnych zmian

 

2.

Informacja o złożeniu do rejestru statutu

 

3.

Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury

 

4.

Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień

 

5.

Nazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej

 


6.

Uwagi

 

7.

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

Lp.

Mienie instytucji kultury

1.

Data wpisu, daty kolejnych zmian

 

2.

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego

 

3.

Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi

 

4.

Uwagi

 

5.

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

Lp.

Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury

1.

Data wpisu, daty kolejnych zmian

 

2.

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury

 

3.

Imię i nazwisko likwidatora

 

4.

Uwagi

 

5.

Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

 

 

Odpisu dokonano wg stanu na dzień............................................................

 

 

 

(data, pieczęć i podpis sporządzającego odpis)

 

 

Pisemne potwierdzenie odbioru.

Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się z .... stron/y.

 

 

(czytelny podpis odbierającego)

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 28/15

Wójta Gminy Boleszkowice

 

                                                            

(pieczątka organizatora)


(Znak sprawy)..............................................

 

Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji

kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), wydaję na wniosek ..........................................................................................................................

(pełna nazwa wnioskodawcy) z dnia ..............................   r. (data wpływu wniosku) skrócony odpis

z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Boleszkowice.

 

1.

Numer wpisu do rejestru

 

2.

Data wpisu do rejestru, daty kolejnych wpisów

 

3.

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

 

4.

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

 

5.

Siedziba i adres instytucji kultury

 

6.

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

 

7.

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

 

8.

Akt o utworzeniu instytucji kultury

 

9.

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

 

 

Odpisu dokonano wg stanu na dzień............................................................

 

 

 

(data, pieczęć i podpis sporządzającego odpis)

 

 

Pisemne potwierdzenie odbioru.

Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się z ..........................................................................................................................  stron/y.

 

Data: .......................................

 

 

 

(czytelny podpis odbierającego)


 

 

 
1 do 10 z 16